Nieuws

AGENDA ALV 20 mei 2019 20.00

01 mei 2019
Download hier:
 

AGENDA ALV 20/05/2019

Voorlopige notulen ALV 12/12/2018

Jaarverslag 2018 Prins Hendrik


Op maandag 20 mei a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis van Prins Hendrik.

De vergadering start om 20.00 uur. De stukken zullen uiterlijk 2 weken van te voren digitaal beschikbaar zijn en in hardcopy in te zien in het clubhuis.
Indien u vragen heeft over de financiele stukken, kunt u op donderdag 16 mei om 20.30 uur terecht bij Ruurd Verdam. Hij is bij Prins Hendrik aanwezig voor een toelichting.
 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering Vughtse sportclub Prins Hendrik Maandag 20 mei 2019, aanvang 20.00 uur

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 12.12.2018

5. Verantwoording 2018

a. Behandelen jaarverslag 2018
b. Behandelen financieel verslag 2018
c. Rapportage kascontrole commissie over 2018
d. Voorstel décharge algemeen bestuur over het in 2018 gevoerde beleid

6. Uitvoering vrijwilligersbeleid binnen Prins Hendrik

7. Mutaties algemeen bestuur

a. Aftredend en herkiesbaar: Rien van Haperen, voorzitter

b. Aftredend en herkiesbaar: Janneke Schreuder, secretaris
c. Toegevoegd: Heleen Kortbeek, portefeuille Algemene Zaken
d. Toegevoegd: Rob Pietjouw, portefeuille Gymnastiek
e: Vacature: Portefeuille Atletiek en Loopsport

8. Nagekomen punten

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Toelichting punt 7 van de agenda:
 

•Rien van Haperen en Rob Pietjouw zijn in de Algemene Leden Vergadering van 25 juni 2018 voor een periode van één jaar benoemd in het algemeen bestuur. Beiden hebben zich bereid verklaard om deze periode uiterlijk te verlengen tot de statutaireperiode van drie jaar (dus tot de Algemene Leden Vergadering in voorjaar 2021).
 

•Heleen Kortbeek heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het algemeen bestuur. Echter niet specifiek voor de portefeuille Communicatie & PR. Dit betreft eencollectieve verantwoordelijkheid voor het gehele algemeen bestuur.
 

•De vacature portefeuille Atletiek en Loopsport Bestuur is nog vacant. Vooralsnog wordt deze ad-interim ingevuld door Rob Verheij. Invulling hiervan heeft hogeprioriteit. Gestreefd wordt naar een oplossing zoals gangbaar is voor Gymnastiek


Krachtens artikel 9 lid 2 van de statuten van de vereniging is het voor leden mogelijk tegenkandidaten aan te dragen. Deze kandidatuur dient tenminste drie dagen vóór aanvang van de algemene vergadering door tenminste tien leden schriftelijk bij de secretaris (Janneke Schreuder) worden aangeleverd. 
www.ph.nl
Vorige zomer heeft Jasper de fotowedstrijd gewonnen in de zomervakantie, ga jij dit jaar winnen? Stuur je beste gymnastische foto… Meer >
 
www.ph.nl

Ahoy Rotterdam

23 juni 2019
Mark Verstijnen (foto onder) heeft gisteren deelgenomen aan de Ahoy Cup (niv. 6). Hij turnde een fantastische meerkamp en eindigde… Meer >
 
www.ph.nl
Noteer het alvast in je agenda, want dit evenement mag je niet missen! Meer >
 
www.ph.nl
Op zondag 14 april hebben de kleuters van Prins Hendrik in de gymzaal van Vught-Noord mee gedaan aan het beweegfeest. Hier hebben 27… Meer >
 
www.ph.nl
Op 14 februari jl. verlengden Riemersma Leasing en de Vughtse sportclub Prins Hendrik hun samenwerking voor de organisatie van de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven