Huishoudelijk reglement en statuten

Het huishoudelijk reglement zoals dat op ..... is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Inhoudsopgave
Artikel 1 - Algemene ledenvergadering
Artikel 2 - Kascommissie
Artikel 3 - Hoofdbestuur
Artikel 4 - Dagelijks bestuur
Artikel 5 - Commissies
Artikel 6 - Afdelingen
Artikel 7 - Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 8 - Donateurs en vrienden van PH
Artikel 9 - Strafprocedure op grond van art. 6 van de statuten
Voorbeeld vastlegging van taken en bevoegdheden
Algemene ledenvergadering 
Artikel 1. 
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Haar bevoegdheden zijn in wet en statuten vastgelegd. De algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen.
 
Kascommissie
Artikel 2. 
De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering gekozen op grond van artikel 13 van de statuten. De bevoegdheden van de kascommissie zijn vastgelegd in wet en statuten. De kascommissie is binnen het kader van deze bevoegdheden vrij in de keuze waarop zij deze uitvoert.
Hoofdbestuur
Artikel 3. 
Het hoofdbestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen op grond van artikel 9 van de statuten. De bevoegdheden van het hoofdbestuur zijn vastgelegd in wet en statuten.
Het hoofdbestuur komt tenminste zes maal per jaar bijeen. De voorzitter leidt de vergaderingen. Indien de voorzitter afwezig is wordt een van de aanwezige bestuursleden gekozen als voorzitter van die vergadering. Door of namens de secretaris worden de notulen bijgehouden, en wordt zorggedragen voor de uitwerking en verspreiding ervan. Zij worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring worden ze ondertekend door de secretaris en de voorzitter.
Een besluit genomen door het hoofdbestuur is rechtsgeldig indien het is genomen op een vergadering van het hoofdbestuur waarbij een meerderheid van het hoofdbestuur aanwezig was, en een meerderheid van de aanwezige bestuursleden voor het voorstel heeft gestemd.
Dagelijksbestuur
Artikel 4. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor, en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur, tenzij de uitvoering ervan is opgedragen aan een of meer andere bestuursleden.
Commissies
Artikel 5. 
Door het hoofdbestuur kunnen commissies worden ingesteld. Elk van deze commissies voert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur een bepaalde structurele of incidentele taak ten behoeve van de gehele vereniging uit. De taak en de bevoegdheden van de commissie worden in een taakomschrijving vastgelegd.
Afdelingen
Artikel 6. 
De vereniging kent twee afdelingen, te weten de Atletiek/Trimafdeling en de Gymnastiekafdeling.
Elke afdeling heeft een bestuur, gekozen door de algemene ledenvergadering op grond van artikel 11 van de statuten. De taken van een afdelingsbestuur worden door het hoofdbestuur vastgesteld. De uitvoering van de taken gebeurt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. De taak en de bevoegdheden van het afdelingsbestuur worden in een taakomschrijving vastgelegd.
De wijze van vergaderen en besluitvorming van een afdelingsbestuur is identiek aan die van het hoofdbestuur. Een afdelingsbestuur kan besluiten om een dagelijks bestuur in te stellen. Een afdelingsbestuur kan besluiten een deel van zijn taken te laten uitvoeren door een commissie, ingesteld met instemming van het hoofdbestuur. De taak en de bevoegdheden van deze commissies worden in een taakomschrijving vastgelegd.
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 7. 
De algemene rechten en verplichtingen van de leden zijn in wet en statuten vastgelegd.
De leden hebben het recht om van de door het hoofdbestuur of afdelingsbestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden conform de wet, statuten, huishoudelijk reglement, besluiten en gebruiken en onder de voorwaarden, zoals die door het hoofdbestuur of afdelingsbestuur zijn of zullen worden gesteld.
Elk lid is verplicht de aanwijzingen van de trainer van zijn/haar trainingsgroep stipt op te volgen.
Elk lid is verplicht tijdens wedstrijden het volledig, voor geschreven, clubtenue te dragen.
Elk lid is verplicht zich in te zetten voor de vereniging in de vorm van activiteiten, die de vereniging ten goede komen.
De leden worden ingedeeld naar leeftijdscategorie, en wel t/m 12 jaar, van 13 t/m 17 jaar, 18 jaar en ouder. De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks per categorie de hoogte van de contributie.
Ereleden zijn leden die zich gedurende een reeks van jaren hebben ingezet ten behoeve van de gehele vereniging, en naar buiten toe de naam van de vereniging op bijzondere wijze hebben uitgedragen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Afgezien daarvan hebben zij geen andere rechten en/of verplichtingen dan overige leden. Het hoofdbestuur kan aan de algemene ledenvergadering het voorstel doen om leden te benoemen tot erelid.
Leden van verdienste zijn leden die zich veelal vanuit een actieve sportbeoefening gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en of verplichtingen dan overige leden. Het hoofdbestuur kan, ook op voorstel van een afdelingsbestuur, een lid benoemen tot lid van verdienste.
Kaderleden zijn leden die binnen de vereniging structureel een functie vervullen als bestuurslid of een andere door het hoofdbestuur aan te wijzen functie of taakstelling. Voor zover zij niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden kunnen zij door het hoofdbestuur gedeeltelijk worden vrijgesteld van het betalen van contributie.
Gastleden zijn personen die tijdelijk in Vught of omgeving verblijven om redenen van studie, vervulling van de militaire dienst of anderszins. Zij zijn geen lid van de vereniging. Zij blijven lid van hun oorspronkelijke vereniging, die aangesloten dient te zijn bij de KNAU dan wel de KNGB. Zij hebben het recht om voor de duur van het gastlidmaatschap gebruik te maken van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging. Zij hebben dezelfde plichten als leden van de vereniging. Het hoofdbestuur beslist over de toelating als gastlid, en bepaalt de hoogte van de contributie en de maximale duur van het gastlidmaatschap.
Donateurs en vrienden van PH
Artikel 8. 
hoofdbestuur zijn toegelaten en die zich tegenover de vereniging verplichten om tenminste de door het hoofdbestuur jaarlijks vast te stellen bijdrage te betalen. Zij hebben geen stemrecht.
Strafprocedure op grond van art. 6 van de statuten
Artikel 9. 
In artikel 6 lid 1 letter a en b juncto lid 2 letter a van de statuten is bepaald welk handelen of nalaten door het hoofdbestuur bestraft kan worden.
Alvorens tot het opleggen van een straf te besluiten, onderzoekt het dagelijks bestuur de feiten. Het betrokken lid zal daarbij de gelegenheid krijgen om zich te verdedigen.
Het gestrafte lid kan binnen een maand na ontvangst van de uitspraak van het hoofdbestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering, voor zover de statuten daartoe de mogelijkheid bieden. Het lid wordt bij de kennisgeving van de straf op de hoogte gesteld van de termijn waarbinnen en de manier waarop beroep aangetekend dient te worden.
Overschrijding van de termijn leidt tot het niet-ontvankelijk verklaren van het beroep.
Voorbeeld vastlegging van taken en bevoegdheden 
Art. 1 Taakomschrijving van: .... Commissie of .... Afdeling.
Art. 2 Taak:
bv. het besturen van de Atletiek/Trimafdeling
het opzetten en uitvoeren van een sportmedisch plan
het beheren van de kantine
Art. 3 Bevoegdheden:
bv. het doen van uitgaven binnen de goedgekeurde begroting
het geven van medische aanwijzingen aan trainers en leden
het aankopen van de benodigde voorraad tot een bedrag van
Art. 4 Budget:
bv. zoals goedgekeurd door de algemene ledenvergadering
zoals goedgekeurd door het hoofdbestuur
Art. 5 Autorisatie
bv. Uitgaven dienen te worden geautoriseerd door penningmeester Afd
Uitgaven dienen te worden geautoriseerd door penningmeester HB
Art. 6 Rekening en verantwoording
bv.
Aan de algemene ledenvergadering
Aan het hoofdbestuur


 Statuten Prins Hendrik 27-08-1993.pdf
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven